TỪ 01/01/2021 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIAO KẾT BẰNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

03/12/2020

     Ưu, nhược điểm của việc ký kết hợp đồng điện tử? Các văn bản pháp lý liên quan phải điều chỉnh thế nào khi giao kết hợp đồng điện tử được công nhận?

     Từ 01/01/2021 giao kết hợp đồng lao động có nhiều thay đổi với sự công nhận của hình thức hợp đồng lao động điện tử.

 

 

     Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Bộ luật lao động 2019 về hình thức hợp đồng lao động thì:

"Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.”

     Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Bộ luật lao động 2012 về hình thức hợp đồng lao động thì:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

     Việc chấp nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động điện tử là phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ và thực tiễn đời sống, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể ký kết hợp đồng lao động linh hoạt hơn. Trong thời đại công nghệ 4.0 và cơ cấu chuyển dịch lao động toàn cầu, hợp đồng lao động điện tử được áp dụng là bài toán chiến lược giải quyết các vấn đề về khoảng cách địa lý, thời gian ký kết.

     Ngoài những thuận lợi mang lại cho người sử dụng lao động và người lao động nêu trên, hình thức giao kết này cũng có những khó khăn nhất định. Bản chất của hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa các bên về việc làm có trả công, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Do đó, hai bên cần có sự trao đổi, tiếp xúc trực tiếp với nhau mới dễ dàng thỏa thuận nội dung, đánh giá kỹ năng, trình độ, tính cách của người lao động có phù hợp, đáp ứng yêu cầu mà người lao động đặt ra.

     Dù bất kể hình thức giao kết hợp đồng nào thì đều có những ưu nhược điểm nhất định. Tuy nhiên, việc có thêm lựa chọn về hình thức hợp đồng khi giao kết hợp đồng lao động người lao động cũng như người sử dụng lao động .

     Bộ luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.